Wednesday, January 27, 2016

Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 • Uploaded by: CTVViet
 • Views:
 • Category:
 • Share

  0 comments:

  Post a Comment

  English Sub

  Dailymotion

  Health

   
  Copyright © CTV Viet | CTV Viet | 8330 LBJ Freeway, Suite B130 Dallas, TX 75243 United States